ESCOLA VOLERANY
Preinscripció - Matriculació

preinscripcio1516_ofc_800        Darrera actualització dimarts 16 de març de 2016, a les 09:00 hores

                    Preinscripció 17/18

Normativa

DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2017-2018 per als ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, centres integrats i ensenyaments professionals de música i dansa.

 Calendari de preinscripció i matriculació

Jornades de portes obertes dilluns 20 de març a les 16.00 h
Presentació de sol·licituds 23 març al 4 d’abril
Presentació de la documentació al centre
fins al 7 d'abril de 2017
Llistes amb el barem provisional 24 d’abril de 2017
Període de Reclamacions del 25 al 27 d’abril de 2017
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 3 de maig
Sorteig públic per l’ordenació de sol·licituds 4 de maig de 2017
Llistes amb el barem definitiu 8 de maig de 2017
Publicació de les llistes d’alumnat admès 2 de juny de 2017
Període de matriculació del 12 al 16 de juny de 2017


Baremació de la Preinscripció pel curs 2017/2018

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

1. Criteris generals
 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc.

Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.

Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.

Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.

 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 2. Criteris complementaris
 Aquests criteris només s’apliquen en cas d’empat, un cop aplicats els criteris generals.
 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.Documentació que cal lliurar (arxiu PDF)


DOCUMENTACIÓ PER TRAMITAR LA PREINSCRIPCIÓ

 • Imprès de sol·licitud de preinscripció (Aquí)
 • Original i fotocòpia DNI/NIE sol·licitant (pare/mare/...). Adreça actualitzada
 • Original i fotocòpia del Llibre de Família
 • Original i fotocòpia de la tarjeta sanitària

Documentació opcional

 • Certificat empedronament per domicili dins població (si cal al·legar-ho)
 • Acreditació beneficiari renda mínima d'inserció (si cal al·legar-ho)
 • Certificat de discapacitat de l'alumne, pare, mare, tutor/a, germans,... (si cal al·legar.ho)
 • Carnet de família nombrosa o monoparental (si cal alegar-ho)
 • Malaltia crònica de l'alumne (si cal alegar.ho)
Pàgina del Departament d’Ensenyament
Amb tota la informació sobre el procés de Preinscripció (normativa, calendaris, barems, impresos, oficines,…)


Darrera actualització de dijous, 16 de març de 2017 10:03
  Joomla templates