ESCOLA VOLERANY
Consell Escolar - Què és?
Què és?

El Consell Escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius.

Les funcions principals del Consell són l'aprovació, el seguiment i l'avaluació dels projectes que desenvolupen l'activitat educativa del centre (article 127 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; BOE núm. 106 del 04/05/2006).


Composició del Consell Escolar:

El Consell Escolar, el formen:

- El/la director/a del centre.

- El/la cap d'estudis.
- Un/a regidor/a o representant de l'ajuntament del terme municipal on es trobi el centre.
- Un nombre de professors i professores, elegits pel claustre, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell.
- Un nombre de pares i mares i d'alumnes, elegits per ells i entre ells, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell.
- Un/a representant del personal d'administració i serveis del centre.
- El/la secretari/ària del centre.

L'associació de pares i mares més representativa del centre designa un/a representant en el Consell Escolar. Els alumnes poden ser elegits membres del Consell Escolar a partir del 1r curs d'ESO.

En els centres d'educació especial i en el centres ordinaris amb unitats específiques d'educació especial, també forma part del Consell Escolar un/a representant del personal d'atenció educativa complementària. Així mateix, els centres que imparteixin formació professional poden incorporar al seu Consell Escolar un/a representant del món de l'empresa, designat per les organitzacions empresarials, en els termes que marca la normativa.

El Consell Escolar del centre ha d'establir el nombre de representants de cada sector respectant els criteris generals de composició.


Eleccions als Consells Escolars:

Les eleccions per a la constitució inicial o la renovació parcial dels membres del Consell Escolar, les convoca la direcció del centre amb un mínim de quinze dies hàbils d'antelació a la data de realització de les votacions. El director o la directora de cada centre ha d'organitzar accions per impulsar la participació del diferents sectors de la comunitat educativa.

Tenen dret a votar per elegir els representants:
- dels pares i les mares, el pare i la mare de cada alumne/a escolaritzat/ada en el centre o, si és el cas, els seus tutors legals;
- de l'alumnat, tot l'alumnat a partir de l'educació secundària obligatòria,
- del professorat, tots els professors que integren el claustre,
- del personal d'administració i serveis, tot el personal d'administració i serveis que presta serveis al centre.

Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat i la meitat dels membres representants de l'alumnat i dels pares d'alumnes.


  Joomla templates